AGESTIC

Ayudas para emprendedores

Sección creada e actualizada polo Técnico de Programas de Cooperación de AGESTIC.

Rede de Técnicos de Emprego de Galicia

Enisa Jóvenes Emprendedores

Objetivo Dotar de los recursos financieros necesarios a las PYME de reciente constitución, creadas por jóvenes, para que puedan acometer las inversiones que precisa el proyecto en su fase inicial. Beneficiarios Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas.

Tipo de ayuda : Préstamos participativos

Destinatarios : Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas

Período de vigencia : 31 de diciembre de 2014

Plazo de solicitud : Durante el año 2014

Condiciones:

Galicia Emprende: Axudas creación de empresas ou investimentos en empresas de novos emprendedores

IGAPE

Ata o próximo 30 de abril está aberto o prazo de presentación de solicitudes para acollerse ás axudas do Programa Galicia Emprende para a creación de empresas ou para a realización de investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores.

O programa Galicia Emprende está deseñado para apoiar investimentos comprendidos entre 35.000 e 500.000 euros con subvencións a fondo perdido que poden cubrir ata o 50%.

Poden acollerse a este programa os impulsores de novos proxectos empresariais ou os autónomos ou novas empresas con negocios que leven ata 42 meses en funcionamento e que desexen impulsar novos investimentos para ampliar ou desenvolver os seus proxectos.

Ficha resumo

Resolución DOG

Fonte:IGAPE

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas

Orde da convocatoria: Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Entidade convocadora: Secretaría Xeral da Emigración

Data de publicación: 26.02.2014 Estado: Procedemento aberto

Finalización do prazo de presentación de solicitudes: 30.09.2014

Obxecto: Promover o retorno das persoas emigrantes e dos/as seus/súas familiares a través do fomento do autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus familiares na Comunidade Autónoma galega, subvencionando os gastos iniciais que leva consigo o seu establecemento como traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, ou como socios/as traballadores/as de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

10 millones de euros en microcréditos para emprendedoras

Esta semana el Instituto de la Mujer y Microbank han firmado un acuerdo de colaboración para financiar proyectos empresariales de mujeres. Se podrá financiar hasta el 95% del coste del proyecto, con una cuantía máxima de 25.000 euros, sin necesidad de avales ni comisiones...

Fuente: emprendia Leer más

Apoios para novos investimentos de emprendedores

Re-Emprende 2012. Proxectos impulsados por novos emprendedores. A través destas bases, o Igape apoiará con subvencións a fondo perdido aos emprendedores que impulsen proxectos con investimentos comprendidos entre 35.000 a 500.000€.

Poderán ser beneficiarios tanto sociedades mercantís como autónomos.

Para os proxectos que se implanten nos Municipios das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, Municipios da Costa da Morte, Municipios da provincia de Lugo e Municipios da provincia de Ourense, o criterio de localización puntúase co valor máximo e garántese unha axuda mínima do 25% dos custos subvencionables.

IG107 - Proxectos empresariais de novos emprendedores. Ficha resumo

Máis información 902 300 903

Axudas do IGAPE para creación de PEMES e novos emprendedores

Axudas do IGAPE aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional(FEDER).

Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores para a ampliación do seu novo establecemento que cumpran os requisitos establecidos nestas bases reguladoras, entre eles:

a) Que non teñan comezado antes da presentación da solicitude de axuda.

b) Que presenten un custo subvencionable superior a 35.000 euros e non superior a 500.000 euros, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 euros, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.

c) Que os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia. Considérase novo emprendedor, para os efectos destas bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda.

Considerarase que non se cumpre esta condición cando unha persoa no momento da solicitude figure de alta no RETA cunha antigüidade superior a un ano ou detente unha participación igual ou superior ao 25% noutra sociedade mercantil.

Prazo de presentación: 19/06/2012 - 15/11/2012

Toda a información

Axudas á reorientación e competitividade das pemes galegas. Convocatoria 2012

A Consellería de Economía e Industria vén de convocar, a través do Igape e en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para proxectos de reorientación e mellora da competitividade das pemes galegas. As liñas convocadas son as seguintes:

-IG103 Proxectos de investimento tecnolóxico das pemes entre 100.000 € e 500.000 € de investimento subvencionable.

-IG174 : Proxectos de mellora das pemes do sector servizos cun investimento subvencionable superior a 30.000€ e ata 200.000€. Máis información 902 300 903

Programa Re-Acciona

O IGAPE está poñendo en marcha o programa "Re-Acciona" de prestación de servizos para a internacionalización e mellora da competitividade.

O obxectivo é facer accesibles ás PEMEs servizos de alto valor engadido orientados á adquisición de competencias por parte do capital humano da empresa, como fonte de creación de vantaxes competitivas sostibles. Para comezar esta labor, o IGAPE realizará visitas de "pre-diagnóstico" a 1.000 empresas de toda Galicia, co fin de detectar as súas necesidades reais e orientalas cara aos servizos que poidan resultarlles máis útiles.A continuación, co apoio dos mellores especialistas, ofreceranse diferentes servizos para a realización de:

a) Diagnósticos de internacionalización gratuitos para e detectar o potencial de cada peme, de cara á súa implantación nos mercados internacionais máis interesantes para a súa actividade.

b) Diagnósticos integrais de competitividade gratuitos, realizados en estreita colaboración co empresario e o equipo directivo da empresa, para involucralos no proceso de evolución, e que facilitan métodos e ferramentas para establecer a situación da empresa en 44 aspectos clave da súa xestión. Obteranse ademáis unha serie de medidas concretas e priorizadas que se poderán aplicar na empresa de forma inmediata para a mellora dos seus resultados.

c) Ata 10 tipos de servizos avanzados de competitividade a custes moi reducidos para a empresa en dúas áreas: Servizos avanzados de profesionalización:

1. Optimización financeira e mellora de circulante

2. Profesionalización da produción

3. Relanzamento comercial

4. Control de xestión / xestión por procesos

5. Imaxe e comunicación empresarial Servizos avanzados para o desenvolvemento estratéxico:

6. Construción dun proxecto de futuro e plan de mellora empresarial

7. Desenvolvemento de plans de acción

8. Plans e protocolos de empresa familiar

9. Idenficación de redes de cooperación e socios

10. Transformación radical do negocio (sobre todo en sectores maduros d) Un programa de bolseiros que integrará 100 mozos especialistas recén titulados nas empresas para reforzar a capacidade das pemes no momento de implantar as melloras mediante servizos avanzados. Deste modo os participantes neste programa terán a oportunidade de converterse en expertos, recibindo formación teórico-práctica, ao tempo que colaboran na prestación dos servizos.

Desde o 30/3/2012 xa pode pedir a súa visita de pre-diagnóstico solicitándoo no enderezo informa@igape.es

Axudas para a contratación de profesionais especialistas en internacionalización.

Ata o 15 de maio estará aberto o prazo para presentar soliticitudes de acceso ás axudas habilitadas polo Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para facilitar ás empresas galegas a contratación de profesionais especialistas (xestores) en internacionalización. Estas axudas, cuxas bases e convocatoria aprobáronse mediante resolución do pasado 29 de febreiro (DOG nº 49 de 9 de marzo de 2012), están dirixidas ás empresas, pemes, non pemes, asociacións e outros colectivos como consellos reguladores, de calquera sector, cun proxecto de internacionalización. Toda a información: artigo elaborado por CEL, Fundación CEL e Rede de Técnicos de Emprego de Galicia

Programa ICEX Next, iniciación y consolidación de las pymes españolas en el exterior

Para fomentar la iniciación y consolidación de la pequeña y mediana empresa española en el exterior, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ha puesto en marcha el nuevo plan ICEX Next. El programa, que se pondrá en funcionamiento de inmediato, ofrece una plataforma de asesoramiento y servicios muy flexibles que permiten cubrir las necesidades específicas de las empresas en función de sus actividades en el ámbito internacional.

ICEX Next tiene por objeto incrementar y mejorar el apoyo a la iniciación y la consolidación de las pymes en su apuesta por los mercados internacionales, a través de una ventanilla única, especialmente en lo que concierne al coste que exige su salida al exterior. Durante el proceso de iniciación a la internacionalización, el ICEX apoyará a las empresas en el diseño de su estrategia exterior para aumentar su competitividad. En la fase de consolidación, en destino, facilitará la diversificación de su red comercial al definir su plan de negocio en un mercado en particular, poniendo a su disposición asesoramiento específico de tipo fiscal, legal, promocional y de inteligencia competitiva, entre otros factores.

Más información