AGESTIC

Ayudas para emprendedores

Sección creada e actualizada polo Técnico de Programas de Cooperación de AGESTIC.

Rede de Técnicos de Emprego de Galicia

Iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT)

ORDE do 2 de marzo de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria (pdf) para o ano 2012

Xornada sobre "Instrumentos de Financiamento para Startups Innovadoras: Capital Risco e Business Angels"

O programa da Xornada sobre Instrumentos de financiamento para start-ups innovadora, que se desenvolverá o próximo 29 de setembro en Santiago, ten como obxectivo o desenvolvemento de novas empresas de base tecnolóxica.

A Consellería de Economía e Industria promove este encontro, que inclúe relatorios, mesas redondas e tempo para networking. A xornada contará coa participación do director de SeedRocket, Marek Fodor, co-fundador de Atrápalo, que ofrecerá un relatorio centrado nos aspectos a ter en conta para identificar unha boa oportunidade de investimento.Tamén participarán os promotores de WebPhone, David Bello, e Classora, Diego Cobelo.

Por outra parte, nunha mesa redonda sobre o financiamento para emprendedores e pemes innovadoras participarán o director xeral de Xesgalicia, Javier Aguilera, e o director xeral de I+D+i, Ricardo Capilla, xunto con Pedro Granado, director de relacións institucionais de Enisa, e Miguel Ángel García, do departamento de promoción da innovación do CDTI.

O encontro, organizado polo Igape e BIC Galicia no marco do programa comunitario AT-Venture, pretende facer posible que os emprendedores e empresas dispostas a poñer en marcha novos proxectos cun perfil innovador coñezan en profundidade todos os instrumentos de financiamento que existen no mercado.

Máis información e inscricións

Plan re-imaXina 2011

Liñas para financiar investimentos de Pemes, emprendedores ou microempresas

Facilitar ás Pemes, aos emprendedores e ás microempresas galegas o financiamento necesario para a posta en marcha dos seus proxectos de investimento, sexa para a creación de novas empresas ou para a mellora da competitividade de negocios ou sociedades xa existentes, é o obxectivo do Plan re-imaXina e das dúas liñas: Peme competitiva, Peme Xove e Microempresas, habilitadas mediante o convenio asinado polo Igape coas Sociedades de Garantía Recíproca de Galicia e as entidades financeiras colaboradoras.

IG136 - Convenio Igape-SGR-EEFF: Liña Microcrédito

IG137 - Convenio Igape-SGR-EEFF: Liña Peme Xove

IG138 - Convenio Igape-SGR-EEFF: Liña Peme Competitiva

Resolución DOG -pdf-

Máis información 902 300 903

Fonte: IGAPE

Programa de Axudas Municipais do Concello de Vigo á creación de empresas

Obxecto: Axudas a fondo perdido para subvencionar parte dos gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa durante os primeiros meses de actividade:

 • Gastos de constitución e apertura
 • Existencias iniciais de mercadorías
 • Gastos de arrendamento de locais
 • Subministracións e gastos correntes
 • Primas de seguros
 • Dereitos de propiedade industrial

Beneficiarios: Os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas, independentemente da súa forma xurídica, que tivesen iniciado a súa actividade empresarial entre o 1 de xuño de 2010 e o 31 de maio de 2011 (entendendo por inicio de actividade a alta no I.A.E.).

Prazo de presentación de solicitudes: Rematará o día 1 de agosto de 2011.

Máis información -pdf- (enlace externo a AGESTIC)

Fonte: UPD Coordina Local

Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras

Obxecto: convocatoria de incentivos á contratación indefinida das persoas traballadoras coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos traballadores e das traballadoras con maiores dificultades e dos incentivos á contratación temporal coa finalidade de favorecer a inserción laboral das persoas traballadoras que presentan desvantaxes e dificultades para reincorporarse ao mercado de traballo e para fomentar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a través dos seguintes programas.

a) Programa de fomento da contratación indefinida inicial.

b) Programa de incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos.

c) Programa de incentivos á contratación temporal.

Beneficiarios: os empregadores e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos os autónomos, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados en Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30/09/2011 As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de xullo de 2010, ata o 28/04/2010

Máis información -pdf-

Fonte: UPD Coordina Local

Programa de fomento de iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E)

Finalidade:

Xerar emprego estable, especialmente de mozos e mulleres, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais promovidas por persoas desempregadas con especial atención aos concellos do rural galego, e as promovidas e/ou que xeren emprego para demandantes que esgotaron a prestación por desemprego.

Tipos de apoio:

 • Subvención á xeración de emprego estable
 • Subvención financeira
 • Subvención para asistencia técnica
 • Subvención para o inicio da actividade para o financiamento dos primeiros gastos da actividade.
 • Subvención para a conciliación da vida profesional e persoal dos promotores.
 • Incrementos dos incentivos.

Beneficiarios:

Empresas privadas calquera que sexa a forma xurídica que adopten, agás as persoas físicas, sociedades civís, comunidades de bens, sociedades cooperativas e sociedades laborais que cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda e nas que concorran, na data de inicio da actividade, as seguintes circunstancias:

 • que sexan empresas de nova creación
 • que sexan viables técnica, económica e financeiramente
 • que xeren emprego estable para persoas desempregadas
 • que teñan o seu domicilio social e fiscal e o seu centro de traballo nun concello de Galicia • que sexan promovidas, como máximo, por cinco persoas e que entre os socios promotores non figure ningunha persoa xurídica
 • que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 euros e
 • que como mínimo o 50 por cento do seu capital social sexa de titularidade de promotores desempregados que creen o seu propio posto de traballo na empresa.

O prazo xeral para a presentación de solicitudes finalizará o 30 de setembro de 2011. Non obstante deberán respectarse os prazos específicos establecidos para cada tipo de axuda:

 • Subvención á xeración de emprego estable: 1 mes desde a data de alta na Seguridade Social.
 • Subvención financeira: 1 mes desde o inicio da actividade.
 • Subvención para asistencia técnica, subvención para o inicio da actividade e subvención para a conciliación da vida profesional e laboral dos promotores: no prazo xeral.

Máis información

Fonte: IGAPE

Programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa)

Obxecto: convocatoria de axudas do Igape ao programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas:

 • Proxectos de innovación organizativa e xestión avanzada.
 • Proxectos de innovación tecnolóxica e calidade.
 • Proxectos de innovación en colaboración.

Beneficiarios: As pequenas e medianas empresas dos sectores de industria (incluída a agroalimentaria), construción, turismo, comercio e servizos, e os organismos intermedios que desenvolvan proxectos para pemes destes sectores.

Prazo xeral de presentación de solicitudes: ata o 06/05/2011

Máis información (pdf)

Fonte: UPD Coordina Local

Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria

Obxecto: convocatoria de subvencións para a integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, a través dos seguintes programas:

- Programa de fomento da contratación das persoas con discapacidade na empresa ordinaria:

 • Subvención pola contratación indefinida.
 • Subvención pola contratación indefinida de traballadores/ as con discapacidade dun enclave laboral.
 • Subvención pola contratación temporal.
 • Subvención pola contratación de persoas con discapacidade no marco de proxectos de emprego con apoio.

- Programa de emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo:

 • Subvencións aos promotores de proxectos de emprego con apoio.
 • Subvencións para o fomento de novos proxectos de emprego con apoio.

Beneficiarios:

Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT)

O Programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) configúrase como un instrumento para a dinamización da vocación emprendedora e para aproveitar o potencial das persoas dedicadas á investigación e das persoas con titulación universitaria como xestores dos seus proxectos empresariais innovadores, así como apoiar e fomentar a transferencia do amplo coñecemento creado nas universidades e nos centros de investigación en proxectos xeradores de riqueza e de emprego.

A concesión das axudas se realiza pola comprobación da concurrencia no solicitante dos requisitos establecidos e ata o esgotamento do crédito orzamentario (non é por concurrencia competitiva uns con outros, hai que cumplir uns requisitos e se se cumplen concenden a axuda)

Fin de prazo: 30 de setembro de 2011

Financiación para jóvenes emprendedores

PROMUEVE: Empresa Nacional de Innovación - ENISA-

OBJETIVO: Estimular la creación de empresas promovidas por jóvenes empresarios, facilitando el acceso a una financiación preferente con la única garantía de su proyecto empresarial.

INVERSIONES FINANCIABLES

 • Adquisición de activos fijos.
 • Activo circulante necesario para el desarrollo de la actividad.

BENEFICIARIOS: Todas aquellas PYME que cumplan los siguientes requisitos:

 • Ejercer su actividad y realizar la inversión objeto del préstamo, en el ámbito territorial español.
 • La constitución de la sociedad como máximo en los dieciocho meses anteriores a la presentación de la solicitud.
 • El plan de empresa deberá incluir aspectos innovadores, bien relacionados con el producto y/o servicio, su producción, comercialización, gestión, etc.
 • Firma de los promotores como compromiso e implicación del empresario en su proyecto empresarial.
 • La mayoría del su capital social sea titularidad, de forma directa o indirecta, de personas físicas no mayores de 40 años.
 • Ser PYME con forma societaria, conforme a la definición establecida en la Recomendación de la Comisión de la Unión Europea, de 6 de agosto de 2008.
 • Estar enmarcada en cualquier sector de actividad, excepto el inmobiliario y el financiero.

INSTRUMENTO FINANCIERO:Préstamo.

CONDICIONES FINANCIERAS: