AGESTIC

Proyectos

Sección creada e actualizada polo Técnico de Programas de Cooperación de AGESTIC.

Rede de Técnicos de Emprego de Galicia

Proxecto XESTIC

Promovido por: AGESTIC
Cofinanciado por: Xunta de Galicia (Consellería de Economía e Industria - Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación)

Descrición: O obxectivo fundamental do presente proxecto é o de incorporar a Innovación como función estratéxica fundamental na empresa, pasando de ser unha acción puntual a un proceso continuo.

Talleres

 1. Taller: Definicións e Modelos de Innovación. Normas de xestión da I+D+i. Estratexia de innovación. Definición de obxectivos de I+D+i.
 2. Taller: Vixilancia tecnolóxica e do entorno. Creatividade. Análise e selección de ideas.
 3. Taller: Planificación e control da carteira de proxectos. Transferencia e protección tecnolóxica.
 4. Taller: Relación entre Política, obxectivos e indicadores de I+D+i. Formalización e organización do sistema de indicadores. Claves para afrontar con éxito a implantación.

Proxecto Innovando na Peme

Promovido por: AGESTIC
Cofinanciado por: Xunta de Galicia (Consellería de Economía e Industria - Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación)

Descrición do Proxecto

INNOVANDO NA PEME é un conxunto de obradoiros nos seguintes polígonos industriais, dirixidos a distintas pemes de toda Galicia buscando sensibilizar, aos empresarios ubicados nos mesmos, das vantaxes que poden obter nas súas entidades, actuando en aqueles sectores potencialmente innovadores da industria en xeral. Nunha unidade móbil, pequenos grupos de empresarios de cada vez, obterán un coñecemento claro das posibilidades que posúen de innovar na súa empresa, adquirindo uns coñecementos básicos do que é a innovación, para que serve, coma implantar un sistema de xestión da innovación, coma poden rendibilizar un proceso de cambio, etc e dende as súas posibilidades, xerar novos conceptos de produtos, servizos… relacionados coas súas tarefas.

Premios Innova-G 2010

Dende a Asociación Galega de Empresas TIC (AGESTIC) pensamos que existen numerosos exemplos de PEMES galegas que están aplicando e desenvolvendo técnicas, metodoloxías, ferramentas e boas prácticas nos eidos da innovación e a competitividade, na incorporación do modelo de negocio tradicional ao modelo dixital. Son numerosos e dende logo algúns deles premiables, feitos por PEMES galegas que merecen ser recoñecidas no seu esforzo innovador. Galicia conta con empresas tecnolóxicas que fan posible cos seus desenvolvementos unha Galicia actual competitiva e cun pé no futuro. Contamos con emprendedores, con corredores de fondo, cunha canteira de bos profesionais, con mulleres e homes valentes, con talento… con moito talento.

Estes premios están abertos a todas aquelas PEMES galegas, tecnolóxicas ou non, que aposten polo desenvolvemento das TIC, polo importante papel das TIC na innovación. Pois internet, a web 2.0 e as redes sociais están a revolucionar a sociedade e en consecuencia aos modelos de negocio das PEMES. Os produtos e os servizos que estas ofrecen deben encaixar no novo crebacabezas empresarial. Dende AGESTIC e as entidades colaboradoras destes premios, queremos premiar a innovación das empresas na incorporación a esta nova realidade, e dar o noso apoio e recoñecemento aos que non ven no cambio un problema se non unha oportunidade.

Contan co apoio do IGAPE - Xunta de Galicia Consellería de Economía e Industria, Xunta de Galicia - Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, Xunta de Galicia - Secretaría Xeral de Medios, Xunta de Galicia - Dirección Xeral de Promoción do Emprego, Universidad de Vigo - Escola Superior de Enxeñería Informática, Grupo El Progreso, Grupo Femxa e Caixa Galicia. Cuios representantes respectivos conforman o xurado.

Web oficial

Convocatoria pública para a selección de Expertos TIC no Desenvolvemento de Produtos Innovadores para empresas TIC de Galicia

Bases da selección:

Este proxecto englóbase dentro das axudas establecidas na Resolución do 5 de febreiro de 2009 (DOG núm. 31, do 13 de febreiro) pola que se publican as Bases reguladoras dos incentivos económicos do IGAPE.


O proxecto consiste nun programa de Cualificación Profesional: expertos TIC no desenvolvemento de produtos innovadores.

O perfíl desexado dos candidatos é:

 • Titulados universitarios en Enxeñería Técnica Informática
 • Titulados en 2º Ciclo de FP Especialidade de Informática
 • Titulados universitarios en Enxeñería de Telecomunicacións
 • Técnicos Superiores en Artes Plásticas e Deseño
 • Titulados universitarios en Enxeñería Industrial
 • Outras titulacións sempre que a súa actividade estea orientada ao Desenvolvemento de produtos innovadores


O proceso de selección dos candidatos levarase a cabo por AGESTIC e polas empresas contratantes atendendo aos principios de transparencia, publicidade e libre concorrencia. Crearase unha Comisión de valoración das solicitudes recibidas (ata o 29 de marzo de 2010), que estará formada polo Presidente de AGESTIC e dous vogais da Asociación.

O baremo para valorar as candidaturas será o seguinte:

1 – Puntuación máxima por Currículum Vítae: 5 puntos
2 – Puntuación máxima por experiencia profesional: 3 puntos
3 – Puntuación máxima por cursos realizados relacionados coas labores a desempeñar: 2 puntos

Citarase para unha entrevista persoal a aqueles candidatos que superen o primeiro proceso de selección, que serán os que obteñan as maiores puntuacións de acordo co baremo antes exposto.

Os seleccionados serán contratados e formados nas empresas participantes neste proxecto. A contratación será por un período dun ano nunha das entidades que interveñen no proxecto e que se atopan ubicadas en Lugo, Monforte de Lemos, Santiago de Compostela e Vigo.

Proyecto: "Camino de los Satélites"

Haz el Camino de Santiago con Serafín Zubiri

Proyecto de la Fundación Tecnología Social en el que AGESTIC colabora activamente.

El Camino de los Satélites es un conjunto de acciones destinadas a hacer accesible el Camino de Santiago a todo el mundo y a fomentar y promover la participación en esta ruta.

Proyecto que cuenta con el apoyo del Xacobeo 2010 y la Xunta de Galicia, así como la participación de importanes empresas como BLUSENS, BLUGUIA, INNOVALLEY, TENYUSy KARAKOL EVENTOS.

Toda la información sobre el mismo en la página web oficial del proyecto

Proxecto: "Difundetic"

Imaxe decorativa

Proxecto promovido por: AGESTIC

Proxecto cofinanciado por: MITYC-PLAN AVANZA-FEDER-XUNTA DE GALICIA (Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica)

Descrición: Unidade móvil de demostración tecnolóxica que recorre polígonos industriais e parques empresariais de Galicia, sensibilizando aos empresarios ubicados nos mesmos das ventaxas que poden obter coa utilización das TIC nas súas PEMES: administración electrónica, banca electrónica, factura electrónica e ferramientas de software libre.

 

Proyecto: "Brújula"

El proyecto brújula es un proyecto promovido por AGESTIC que se enmarca dentro de los “Programas de difusión sobre utilización segura de Internet, con actuaciones de demostración para la infancia y adolescencia” del PLAN AVANZA del Ministerio de Industria Turismo y Comercio (MITYC).

Mascota del proyecto brújula

Proyecto promovido por: AGESTIC
Cofinanciado por: MITYC
En cooperación con: CONFAPA (Confederación Galega de Asociacións de Pais de Centros Públicos)
Con la colaboración de: OBRA SOCIAL CAIXA GALICIA
Con el apoyo de: PANDA

Objetivo: Que los niños/as y adolescentes de Galicia conozcan los riesgos de Internet, cómo actuar ante ellos y consecuentemente como utilizarlo de forma segura.

Dirigido especialmente a: menores de 8 a 12 años, en el que también pueden participar sus familiares y educadores (abierto a los mismos para que adquieran los mismos conocimientos e información que los menores y puedan ser su apoyo, después del mismo, tanto en los centros educativos como en sus hogares).

Carácter: GRATUITO y ABIERTO previa inscripción a través del formulario que tiene a su disposición en la web.

Convocatoria pública para a selección de Expertos TIC no Desenvolvemento de Novos Produtos para empresas TIC de Galicia

Convocatoria pública para a selección de nove candidatos a Expertos TIC no Desenvolvemento de Productos para empresas TIC de Galicia

Anuncio Convocatoria de selección de Expertos TIC

Bases da selección:

Este proxecto englóbase dentro das axudas establecidas na Resolución do 12 de marzo de 2008 (DOG núm. 55, do 18 de marzo) pola que se publican as Bases reguladoras dos incentivos económicos do IGAPE.
O proxecto consiste nun programa de Cualificación Profesional: expertos TIC no desenvolvemento de novos produtos.

O perfíl desexado dos candidatos é:

 • Titulados universitarios en Enxeñería Técnica Informática
 • Titulados en 2º Ciclo de FP - Especialidade de Informática
 • Licenciados en Documentación, Historia e/ou Diplomaturas en Biblioteconomía e Documentación
 • Titulados universitarios en Enxeñaría Industrial
 • Licenciatura en Dereito, sempre que a súa actividade estivera orientada ao Desenvolvemento de Produto.


O proceso de selección dos candidatos levarase a cabo por AGESTIC e polas empresas contratantes atendendo aos principios de transparencia, publicidade e libre concorrencia. Crearase unha Comisión de valoración das solicitudes recibidas, que estará formada polo Presidente de AGESTIC e dous vogais da Asociación.

O baremo para valorar as candidaturas será o seguinte:

 1. Puntuación máxima por Currículum Vítae: 5 puntos
 2. Puntuación máxima por experiencia profesional: 3 puntos
 3. Puntuación máxima por cursos realizados relacionados coas labores a desempeñar: 2 puntos

Citarase para unha entrevista persoal a aqueles candidatos que superen o primeiro proceso de selección, que serán os que obteñan as maiores puntuacións de acordo co baremo antes exposto.

Os seleccionados serán contratados e formados nas empresas participantes neste proxecto. A contratación será por un período dun ano nunha das entidades que interveñen no proxecto e que se atopan ubicadas en Lugo, Ourense, Sada, Poio e Vigo.

Proyecto: “Especialización profesional, técnicos en desarrollo de producto"

Proyecto promovido por: AGESTIC

Cofinanciado por: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y Fondo Social Europeo (FSE), Consellería de Economía e Facenda.

Objetivo: Contratación, por parte de las empresas del sector TIC de titulados universitarios en Ingeniería Informática o bien de titulados en los 2º Ciclos de FP de Informática, con la finalidad de la especialización profesional de los mismos mediante formación teórico-práctica destinada a suplir las deficiencias existentes en el área de desarrollo de producto con el fin de obtener capital humano especializado formándolo en las tareas especificas de la empresa contratante contribuyendo así a la especialización laboral, cubriendo las necesidades concretas de las empresas interesadas.

Proyecto: "Impulso rural"

Difusión y dinamización de la Sociedad de la Información (S.I.) en el mundo rural

Proyecto promovido por: AGESTIC
Cofinanciado por: MITYC - PLAN AVANZA
En cooperación con: ASAJA (Asociación Agraria de Xóvenes Agricultores de Galicia)
Con la colaboración de: OBRA SOCIAL CAIXA GALICIA

Dirigido a: colectivo ciudadanos/as que residen en las zonas rurales de Galicia

Objetivo: impulsar la Sociedad de la Información en el medio rural contribuyendo a:

Cartel de la campaña Impulso Rural
 • Fomentar el espíritu emprendedor
 • Demostrar las ventajas de las TIC en la gestión de las explotaciones agrarias, lácteas, ganaderas…
 • Difundir las ventajas del teletrabajo en el medio rural
 • Fomentar el autoempleo como fórmula de fijación de población al medio rural
 • Ofrecer una visión de las posibilidades que el negocio electrónico ofrece a las pequeñas explotaciones agrarias (queserías artesanales, productores hortofrutícolas, elaboradores de miel, vinos y aguardientes, negocios de turismo rural…)
 • Que las TIC e Internet se incorporen de forma natural a la vida cotidiana en el medio rural
 • Promover el desarrollo personal de los emprendedores de la zona rural (todos los sectores: primario, comercio y servicios, industrial y profesionales) y proyectar su imagen e influencia como empresarios modernos y eficientes en Galicia y en el conjunto de España, como emprendedores que obran y gestionan negocios y comercios en zonas rurales, incluyendo en el rural la idea de: Emprendedor (teletrabajo/autoempleo/negocio electrónico) + TIC = Desarrollo sostenible del entorno rural

Resumen: acciones de difusión de utilización de las TIC e Internet en 60 localidades a cargo de “asesores TIC” (profesionales especializados en el manejo y uso de las TIC)